2- درخواست خانم ساناز طیبی دانشجوی رشته مجسمه سازی به شماره دانشجویی 910888045مبنی بر معادلسازی دروس گذرانده شده در رشته صنایع دستی دانشکده معماری و هنر کاشان مطرح و نظر به غیر منطبق بودن رشته تحصیلی، با معادلسازی دروس تخصصی موافقت نگردید و در خصوص معادلسازی دروس عمومی مقرر شد از طریق آموزش پردیس اقدام گردد.

3–  درخواست خانم مرجان شجاعی دانشجوی رشته مجسمه سازی به شماره دانشجویی 910885029مبنی بر معادلسازی دروس گذرانده شده در رشته طراحی پارچه و لباس دانشکده الزهرا مطرح و نظر به غیر منطبق بودن رشته تحصیلی، با معادلسازی دروس تخصصی موافقت نگردید و در خصوص معادلسازی دروس عمومی مقرر شد از طریق آموزش پردیس اقدام گردد.

  5 – درخواست خانم کتایون برزگر قربانی دانشجوی رشته مجسمه سازی به شماره دانشجویی 910888048 مبنی بر معادلسازی دروس گذرانده شده در رشته عکاسی هنر های زیبا – دانشگاه تهران مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

6 – در خواست خانم مهرنوش خلیلی دانشجوی رشته نقاشی به شماره دانشجویی 910887056 مبنی بر معادلسازی دروس گذرانده شده در دانشگاه هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان مطرح و نظر به وضعیت مهمان بودن دانشجو،در دانشکده مقرر گردید جهت معادلسازی به دانشکده مبداء مراجعه نمایند.

  7 - درخواست تصویب طرح و رساله نهایی دانشجویان مجسمه سازی ورودی 85 به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.

7 – 1 - پیشنهاد خانم مرجان شجاعی به شماره دانشجویی 910885029 برای موضوع نظری: "بررسی مجسمه های تجریدی با القای توهمی از صوت"    و   موضوع عملی: " زمزمه فرم "    به راهنمایی آقای شیخ الحکمایی مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 2 - پیشنهاد آقای سید میثم عاملی کلخوران به شماره دانشجویی 910885030 برای موضوع نظری: "بررسی بیان گرایی در مجسمه سازی بر اساس احجام طبیعی "    و   موضوع عملی: "   ساخت احجام بیان گرا بر اساس فرمهای طبیعی "    به راهنمایی آقای شیخ الحکمایی مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 3 - پیشنهاد خانم مریم انصاری  به شماره دانشجویی 910885068 برای موضوع نظری: "بررسی زیبایی شناسی فرم در مجسمه های کالدر در زمینه جواهر سازی "    و   موضوع عملی: " جواهرات ( با الهام از مجسمه های فرمالیستی و موبیل) "    به راهنمایی آقای شیخ الحکمایی مورد موافقت قرار گرفت.   ؟

7 – 4 - پیشنهاد خانم مریم رحیمی  به شماره دانشجویی 910885026 برای موضوع نظری: "رویکرد مجسمه سازی دهه اخیر به انسان"    و   موضوع عملی: " انسان"    به راهنمایی آقای شیخ الحکمایی مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 5  - با پیشنهاد خانم فرزانه محمدزاده به شماره دانشجویی 910885036 با موضوع نظری: "بررسی تحلیلی فرمهای نوری در هنر معاصر با رویکردی بر اثار Paul Fried Lander  "    و   موضوع عملی: "  Jellfishe "    به راهنمایی آقای شیخ الحکمایی مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 6 - پیشنهاد خانم سیده روناک تکیه خواه به شماره دانشجویی 910885022 برای موضوع نظری: "بررسی آثار دو مجسمه ساز که در فضا های آبی کار می کنند "    و   موضوع عملی: " مجسمه های دریاچه مریوان"    به راهنمایی آقای شیخ الحکمایی مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 7 - پیشنهاد آقای محمد وجدانی به شماره دانشجویی 910885042 برای موضوع نظری: "بررسی احجام فرمالیتی در سه دهه اخیر ایران "    و   موضوع عملی: " فضاهای شهری "    به راهنمایی آقای شیخ الحکمایی مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 8 - پیشنهاد خانم معصومه وظیفه شناس به شماره دانشجویی 910885043 برای موضوع نظری: "بررسی مجسمه های مفهوم گرا با رویکردی فیگوراتیو در سه دهه اخیر " به راهنمایی آقای نوروزی طلب   و   موضوع عملی: " پرتره و رویاهای من "    به راهنمایی آقای رضایی مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 9 - پیشنهاد آقای علی محرمی  به شماره دانشجویی 910885035 برای موضوع نظری: "بررسی آثار مجسمه سازان معاصر جهان با موضوع مرگ "  به راهنمایی آقای دکتر نوروزی طلب   و   موضوع عملی: " احتضار "    به راهنمایی آقای رضایی مورد موافقت قرار گرفت.

 7 – 10 - پیشنهاد خانم مهدیس یزدان پناه  به شماره دانشجویی 910885044 برای موضوع نظری: "پژوهش پیرامون مجسمه هایی با مضمون خواب و رویا "    و   موضوع عملی: " خواب دیدن "    به راهنمایی آقای رضایی مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 11 - پیشنهاد خانم شبنم مظهر سرمدی  به شماره دانشجویی 910885038 برای موضوع نظری: "بررسی مجسمه های فیگوراتیو هنری مور "    و   موضوع عملی: " انسان و موسیقی ( همنوازان )"    به راهنمایی آقای رضایی مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 12 - پیشنهاد آقای محمد جواد قاسمی به شماره دانشجویی 910885032 برای موضوع نظری: "تاثیر و نمود اسطوره ها در مجسمه سازی معاصر ایران ( از 1370 تا کنون ) "    و   موضوع عملی: " اسطوره ها"    به راهنمایی آقای رضایی مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 13 - پیشنهاد آقای امین قشقائی فر  به شماره دانشجویی 910885033 برای موضوع نظری: "پژوهش پیرامون آناتومی انسان در مجسمه سازی مصر باستان "    و   موضوع عملی: " مجسمه های متحرک "    به راهنمایی آقای رضایی مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 14 - پیشنهاد آقای نیما دودیر به شماره دانشجویی 910885025 برای موضوع نظری: "پژوهشی پیرامون الگو برداری از بنیانهای طبیعی در مجسمه سازی "    و   موضوع عملی: " ساخت مجسمه هایی با الهام از بنیانهای طبیعی "    به راهنمایی آقای رضایی مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 15 - پیشنهاد آقای محمد حسین غلام زاده به شماره دانشجویی 910885031 برای موضوع نظری: "بررسی رویکرد مجسمه سازی به کوبیسم در القای مفهوم، در آثار مجسمه سازی "    و   موضوع عملی: " رئالیسم و انتزاع در فیگوراتیو (تلفیق این دودر جهت القای مفهوم ) "    به راهنمایی آقای رضایی مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 16 - پیشنهاد خانم صدف مقیمی به شماره دانشجویی 910885039 برای موضوع نظری: "بررسی رنگ در مجسمه سازی مدرن ایران ( 20 سال اخیر ) در ایران  "    و   موضوع عملی: " انسان در دنیای مدرن "    به راهنمایی خانم حریریان مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 17 - پیشنهاد زهرا نیکخواه آزاد  به شماره دانشجویی 910885041 برای موضوع نظری: "بررسی مجسمه های سورئال و گروتسک"    و   موضوع عملی: " عروسک"    به راهنمایی خانم حریریان مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 18 - پیشنهاد خانم پرند مهدوی به شماره دانشجویی 910885040 برای موضوع نظری: "پژوهش پیرامون مجسمه سازی و تاثیر پذیری از طبیعت "    و   موضوع عملی: " مرجان های دریایی"    به راهنمایی خانم حریریان مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 19 - پیشنهاد خانم مارال مصطفی زاده به شماره دانشجویی 910885037 برای موضوع نظری: "پژوهش پیرامون تاثیرات متقابل نور و سایه بر حجم و محیط پیرامون حجم "    و   موضوع عملی: " وهم ( در راستای تحقیق تئوری باشد )"    به راهنمایی خانم حریریان مورد موافقت قرار گرفت.

 7 – 20-  پیشنهاد خانم زهرا حسینی به شماره دانشجویی 910885024 برای موضوع نظری: " نقد فمنیستی بر آثار ( انیش کاپور ) "    و   موضوع عملی: " روز مرگی "    به راهنمایی خانم اسلام مسلک مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 21 - پیشنهاد خانم راضیه کیوان پور ایرانی به شماره دانشجویی 910885034 برای موضوع نظری: "بررسی ساختاری آثار روت آساوا"    و   موضوع عملی: " پیله کرم ابریشم "    به راهنمایی خانم اسلام مسلک مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 22-  پیشنهاد خانم نسرین شاپوری به شماره دانشجویی 910885028 برای موضوع نظری: "بررسی کاربرد رنگ در مجسمه هایی برای کودکان"    و   موضوع عملی: " مجسمه های کودک ( با تاکید بر کاربرد رنگ ) "    به راهنمایی آقای دارش مورد موافقت قرار گرفت.

7 – 23 - پیشنهاد آقای فخر الدین کاکاوند به شماره دانشجویی 910883051 برای موضوع نظری: "بررسی آثار سه مجسمه ساز که با کره آثار خود را خلق کرده اند "    و   موضوع عملی: "            ؟            "    به راهنمایی آقای دارش مورد موافقت قرار گرفت.  ؟

8 - درخواست تصویب طرح و رساله نهایی دانشجویان نقاشی ورودی 85 به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.

8 – 1 پیشنهاد خانم پرتو پور قرایی به شماره دانشجویی 910885048 برای موضوع نظری: "بررسی آثار پیتر پاستر ئوناک "    و   موضوع عملی: "  تجسم ضمیر پنهان و آشکار "    به راهنمایی آقای دکتر کفشچیان مقدم مورد موافقت قرار گرفت.

8 – 2 - پیشنهاد آقای محمود حضرتی به شماره دانشجویی 910885051 برای موضوع نظری: "بررسی تاثیر نقاشی بر پوستر های استاد ممیز و رضا عابدینی "    و   موضوع عملی: "  اسطوره های دیروز و امروز "    به راهنمایی آقای دکتر کفشچیان مقدم مورد موافقت قرار گرفت.

8 – 3 -  پیشنهاد آقای حمید سالاری  به شماره دانشجویی 910885056 برای موضوع نظری: " زندگی و آثار سوزان روتنبرگ susan Rothenberg ( متولد 1945 ) "    و   موضوع عملی: " فیگوراتیو (بر اساس نحوه قلم زنی و پالت رنگی خانم روتنبرگ )"    به راهنمایی آقای دکتر کفشچیان مقدم مورد موافقت قرار گرفت.

8 – 4 -  پیشنهاد خانم ستاره صالحی ارشلو به شماره دانشجویی 910885058 برای موضوع نظری: "بررسی آثار نقاشی ریچارد داینیکرن "    و   موضوع عملی: " مناظر تهران"    به راهنمایی آقای دکتر ضرغام مورد موافقت قرار گرفت.

8 – 5 -  پیشنهاد خانم فائزه حاجی حسینی به شماره دانشجویی 910885050 برای موضوع نظری: "معرفی و بررسی آثار سه تن از هنر مندان معاصر چاپ دستی ایران"    و   موضوع عملی: " شهر معاصر ( چاپ دستی )"    به راهنمایی آقای دکتر ضرغام مورد موافقت قرار گرفت.

 8 – 6 -  پیشنهاد خانم نگین عطائیه به شماره دانشجویی 910886001 برای موضوع نظری: "بررسی آثار اریک فیشر "    و   موضوع عملی: "زندگی روزمره "    به راهنمایی آقای آقای دکتر ضرغام مورد موافقت قرار گرفت.

8 – 7 -  پیشنهاد خانم لیلامهرانیان به شماره دانشجویی 910885064 برای موضوع نظری: "بررسی 5 اثر با عنوان بازار از پنج هنر مند بزرگ "    و   موضوع عملی: " بازار "    به راهنمایی آقای دکتر ضرغام مورد موافقت قرار گرفت.

8 – 8 -  پیشنهاد خانم لیلا شاه حسینی به شماره دانشجویی 910885057 برای موضوع نظری: "مطالعه تطبیقی نقاشیهای عجایب مخلوقات و شگردهای تصویر پردازی محمد سیاه قلم "    و   موضوع عملی: " نقاشیهای روایتی"    به راهنمایی آقای دکتر نوروزی طلب مورد موافقت قرار گرفت.

8 – 9 -  پیشنهاد خانم مریم نریمی به شماره دانشجویی 910885065 برای موضوع نظری: "بررسی ساختار فضاهای داخلی در مجموعه نقاشیهای هزار و یکشب "    و   موضوع عملی: " فضاهای تهی به مثابه غیبت انسان "    به راهنمایی آقای دکتر نوروزی طلب مورد موافقت قرار گرفت.

8 – 10 -  پیشنهاد آقای مسعود عسگری مبین به شماره دانشجویی 910885059 برای موضوع نظری: "بررسی چند اثر از نقاشان رئالیست اجتماعی"    و   موضوع عملی: " نقاشی اجتماعی"    به راهنمایی آقای دکتر نوروزی طلب مورد موافقت قرار گرفت.

8 – 11-  پیشنهاد زهرا سادات ایت اللهی به شماره دانشجویی 910885045 برای موضوع نظری: "بررسی روند تاثیر پذیری نقاشی از عکس در برگزیده آثار بزرگان نقاشی "    و   موضوع عملی: " محیط پیرامون"    به راهنمایی آقای دکتر گودرزی مورد موافقت قرار گرفت.

8 – 12 -  پیشنهاد خانم رزیتا نصرتی به شماره دانشجویی 910885051 برای موضوع نظری: " تهران ( در آثار شهره مهران _ علی قائمی ) "    و   موضوع عملی: " تهران "    به راهنمایی آقای دکتر حسینی راد مورد موافقت قرار گرفت.

8 – 13 -  پیشنهاد آقای نرگس جعفری به شماره دانشجویی 910885049 برای موضوع نظری: " بررسی بازنمایی گزیده ای از آثار لوپز گارسیا با شیوه واقع نمایی "    و   موضوع عملی: " انسان در جامعه امروز "    به راهنمایی آقای آقای دکتر حسینی راد مورد موافقت قرار گرفت.

8 – 14 -  پیشنهاد خانم آرام قهرمانی به شماره دانشجویی 910884091 برای موضوع نظری: " تجزیه و تحلیل سه اثر از الگرکو با موضوع واحد "    و   موضوع عملی: " نقاشی های نمادین از پیامبر "    به راهنمایی آقای آقای دکتر نوروزی طلب مورد موافقت قرار گرفت.

9 – درخواست تمدید دانشجویان رشته نقاشی و مجسمه سازی ورودی 1384 و 1385 برای نیمسال اول 89 - 90 بشرح زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

9 – 1 -  تقاضای مهدی حبیبی دانشجوی مجسمه سازی به شماره دانشجویی 910484151 مبنی بر تمدید مهلت ارائه پایان نامه با توجه به تایید استاد راهنما آقای رضایی برای آخرین بار، مورد موافقت قرار گرفت.

 9 – 2 -  تقاضای روح انگیز صفری نژاد دانشجوی مجسمه سازی به شماره دانشجویی 910484155 مبنی بر تمدید مهلت ارائه پایان نامه برای با توجه به تایید استاد راهنما آقای دکتر حلیمی آخرین بار، مورد موافقت قرار گرفت.

9 – 3 -  تقاضای راحله معصومی دانشجوی نقاشی به شماره دانشجویی 910484063 مبنی بر تمدید مهلت ارائه پایان نامه با توجه به تایید استاد راهنما آقای دکتر حسینی راد برای اولین بار، مورد موافقت قرار گرفت.

9 – 1 - تقاضای منصوره مهدوی دانشجوی نقاشی  به شماره دانشجویی 910484092 مبنی بر تمدید مهلت ارائه پایان نامه با توجه به تایید استاد راهنما آقای دکتر نوروزی طلب برای آخرین بار، مورد موافقت قرار گرفت.

9 – 1 -  تقاضای آوا ناصری اکبر دانشجوی نقاشی  به شماره دانشجویی 910484093 مبنی بر تمدید مهلت ارائه پایان نامه با توجه به تایید استاد راهنما آقای دکتر کفشچیان مقدم برای آخرین بار، مورد موافقت قرار گرفت.

9 – 1 -  تقاضای زهرا ایمانی دانشجوی نقاشی  به شماره دانشجویی 910484080 مبنی بر تمدید مهلت ارائه پایان نامه با توجه به تایید استاد راهنما آقای داریوش حسینی برای آخرین بار، مورد موافقت قرار گرفت.

10 - در خواست دانشجویان سمیرا عبد اللهی،  راحله معصومی،  لیلا یادگاری،  آوا ناصری اکبر،   فرهاد یساولی ، امیر علی شیری، سمیه چهار تکاب  از رشته نقاشی جهت صدور مجوز برای دفاع در شهریور ماه 89 مطرح و نظر به موفقیت ایشان در مرحله اول آزمون کارشناسی ارشد با مساعدت مورد موافقت قرار گرفت  و مقرر گردید که دانشجو با هماهنگی اساتید راهنما مطابق تقویم زمانی گروه جهت ارائه پایان نامه بین 10 تا 20 شهریور ماه 1389 آماده گردند.

دانشجویان در صورت داشتن هر گونه ابهام در موارد مصوبات یا دیگرموارد گروه درطول تعطیلات در قسمت نظر دهی نوشته تا رسیدگی گردد.

دانشجویانی که در کنار یا در متن موضوع انها این علامت ؟رادارد و ایراد  موضوعات به ایشان گفته شد جهت اصلاح آن ازتاریخ ۲۵ / ۵ / ۸۹ تا ۱ / ۶ / ۸۹ فرصت دارند و این زمان تمدید نخواهد شد

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |