شورای آموزشی مورخ 29 / 9 / 89 شنبه چهارم دی 1389 10:55

1- درخواست تصویب طرح و رساله نهایی دانشجویان به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.

الف -  پیشنهاد خانم نوشین روانشادی به شماره دانشجویی 910885053برای موضوع نظری: "بررسی آثار سه تن از هنرمندان نقاش زن هلندی با موضوع پرتره "    و   موضوع عملی: " پرتره "    به راهنمایی آقای داریوش حسینی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

ب -  پیشنهاد خانم محبوبه گروسی به شماره دانشجویی 910885062 برای موضوع نظری: "بررسی رنگ در سه اثر از ونگوگ "    و   موضوع عملی: " آزادی"    به راهنمایی آقای دکتر گودرزی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

ج -  پیشنهاد آقای علی هنرور به شماره دانشجویی 910484164 برای موضوع نظری: "بررسی نقش خاطرات در آثار مجسمه سازان معاصر "    و   موضوع عملی: " خاطرات "    به راهنمایی آقای دارش مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد که سه هنرمند با نظر استاد راهنما برای این موضوع معرفی شود تا موضوع، در محدوده یک مقاله عملی _ پژوهشی قرار گیرد.

2– در خواست تمدید مهلت برای ارائه پایان نامه دانشجویان ورودی 85 به شرح ذیل ( برای اولین بار ) قرائت و نظر به پیشرفت تحصیلی و موافقت اساتید راهنمامورد موافقت قرار گرفت.

     الف- مریم رحیمی دانشجوی کارشناسی رشته مجسمه سازی به شماره دانشجویی 901885026

     ب نسرین شاپوری دانشجوی کارشناسی رشته مجسمه سازی به شماره دانشجویی 910885028

     ج زهرا حسینی دانشجوی کارشناسی رشته مجسمه سازی به شماره دانشجویی 910885024

    د نوشین روانشادی دانشجوی کارشناسی رشته نقاشی به شماره دانشجویی 9104885053

ه - پرتو پور قرائی دانشجوی کارشناسی رشته نقاسی به شماره دانشجویی 910885048

و - لیلا مهرانیان دانشجوی کارشناسی رشته نقاشی به شماره دانشجویی910885064

ز - رزیتا نصرتی دانشجوی کارشناسی رشته نقاشی به شماره دانشجویی910885066

ح محمود حضرتی دانشجوی کارشناسی رشته نقاشی به شماره دانشجویی910885051

ط – پری جهان نیکجو  دانشجوی کارشناسی رشته نقاشی به شماره دانشجویی910885067

ی – لیلا شاه حسینی دانشجوی کارشناسی رشته نقاشی به شماره دانشجویی910885057

ک زهرا سادات ایت اللهی دانشجوی کارشناسی رشته نقاشی به شماره دانشجویی910885045

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

شورای آموزشی مورخ 22 / 9 / 89 شنبه چهارم دی 1389 10:53

1 - درخواست انتقال خانم مینا منزوی دانشجوی رشته مجسمه سازی به شماره دانشجویی 910886049  مبنی بر انتقال دائم ایشان از دانشکده هنر های تجسمی – پردیس هنر های زیبای دانشگاه تهران به " دانشگاه هنر " بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2 – در خواست تمدید مهلت برای ارائه پایان نامه دانشجویان ورودی 85 به شرح ذیل ( برای اولین بار ) قرائت و نظر به پیشرفت تحصیلی و موافقت اساتید راهنمامورد موافقت قرار گرفت.

     الف- معصومه وظیفه شناس دانشجوی کارشناسی رشته مجسمه سازی به شماره دانشجویی 910885043

     ب - مریم انصاری دانشجوی کارشناسی رشته مجسمه سازی به شماره دانشجویی 910885068

     ج - پرند مهدوی دانشجوی کارشناسی رشته مجسمه سازی به شماره دانشجویی 910885040

     د - فرزانه محمد زاده دانشجوی کارشناسی رشته مجسمه سازی به شماره دانشجویی 910885036

     ه - حمید سالاری دانشجوی کارشناسی رشته نقاشی به شماره دانشجویی 910885056

و‌-     فائزه حاجی حسینی دانشجوی کارشناسی رشته نقاسی به شماره دانشجویی 910885050

ز‌-      مهرنوش خلیلی دانشجوی کارشناسی رشته نقاشی به شماره دانشجویی910887056

ح‌-    المیرا ایروانی دانشجوی کارشناسی رشته نقاشی به شماره دانشجویی910887046

الف - علی محرمی دانشجوی رشته مجسمه سازی به شماره دانشجویی 910885035 استاد راهنمای عملی آقای طاهر شیخ الحکمایی     استاد راهنمای نظری دکتر نوروزی طلب مورد موافقت قرار گرفت.

ب- مهدی حبیبی دانشجوی رشته مجسمه سازی به شماره دانشجویی 910484151 استاد راهنمای عملی خانم دکتر اسلام مسلک        استاد راهنمای نظری آقای دکتر حلیمی مورد موافقت قرار گرفت.

 

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

جدول زمان دفاع دانشجویان کارشناسی

ساعت دفاع

تاریخ دفاع

تاریخ طرح در شورا

داوران

تاریخ ارائه به گروه

استاد راهنما

موضوع عملی

موضوع نظری

شماره دانشجویی

نام ونام خانوادگی دانشجو

ردیف

9 - 11

5 / 10 / 89

3 / 3 / 89

خانم حریریان

22 / 9 / 89

آقای شیخ الحکمایی

زمزمه فرم

بررسی مجسمه های تجریدی با القای توهمی از صوت

 

910885029

مرجان شجاعی

1

آقای رضایی

9 - 11

12 / 10 / 89

3 / 3 / 89

دکتر اسلام مسلک

28 / 9 / 89

آقای شیخ الحکمایی

  Jellfishe

بررسی تحلیلی فرمهای نوری در هنر معاصر با رویکردی بر اثار Paul Fried Lander  

910885036

فرزانه محمدزاده

5

خانم حریریان

13 - 15

15 / 10 / 89

3 / 3 / 89

دکتر اسلام مسلک

1 / 10 / 89

آقای شیخ الحکمایی

فضاهای شهری

بررسی احجام فرمالیتی در سه دهه اخیر ایران

910885042

محمد وجدانی

7

آقای رضایی

9 - 11

3/ 11/ 89

25 / 3 / 88

دکتر حسینی راد

 

 

1 / 10 / 89

 

 

دکتر گودرزی

طبیعت

بررسی آثار کلمنت با موضوع طبیعت

910884087

سمیه سادات شریفی

8

آقای حسینی

9 - 11

19 / 10 / 89

3 / 3 / 89

دکتر اسلام مسلک

5 / 10 / 89

آقای رضایی

دکتر نوروزی طلب

احتضار

بررسی آثار مجسمه سازان معاصر جهان با موضوع مرگ

910885035

علی محرمی 

9

آقای شیخ الحکمایی

15 - 17

22 / 10 / 89

3 / 3 / 89

خانم حریریان

8 / 10 / 89

آقای رضایی

اسطوره ها

تاثیر و نمود اسطوره ها در مجسمه سازی معاصر ایران ( از 1370 تا کنون )

910885032

محمد جواد قاسمی

13

آقای شیخ الحکمایی

11 - 13

26 / 10 / 89

3 / 3 / 89

خانم حریریان

12 / 10 / 89

آقای رضایی

"  بنیانهای طبیعی 

پژوهشی پیرامون الگو برداری از بنیانهای طبیعی در مجسمه سازی

910885025

آقای نیما دودیر

15

دکتر اسلام مسلک

11 - 13

29 / 10 / 89

3 / 3 / 89

دکتر اسلام مسلک

15 / 10 / 89

خانم حریریان

انسان در دنیای مدرن

بررسی رنگ در مجسمه سازی مدرن ایران ( 20 سال اخیر ) در ایران 

910885039

صدف مقیمی

17

آقای شیخ الحکمایی

 

 

 

13 - 15

3 / 11 / 89

3 / 3 / 89

 

20 / 10 / 89

خانم حریریان

عروسک

بررسی مجسمه های سوررئال و گروتسک

910885041

زهرا نیکخواه آزاد

 

 

18

 

16 - 18

17 / 11 / 89

25 / 3 / 88

آقای حسینی

20 / 10 / 89

دکتر کفشچیان

انسان وفضا

بررسی نماد در دیوار نگاره های غار لاسکو

910484093

آوا ناصری اکبر

19

دکتر گودرزی

11 - 13

6 / 11 / 89

3 / 3 / 89

خانم حریریان

23 / 10 /89

خانم اسلام مسلک

روز مرگی

نقد فمنیستی بر آثار ( انیش کاپور )

910885024

زهرا حسینی

24

آقای شیخ الحکمایی

13 - 15

6 / 11 / 89

3 / 3 / 89

خانم حریریان

23 / 10 / 89

خانم اسلام مسلک

پیله کرم ابریشم

بررسی ساختاری آثار روت آساوا

910885034

راضیه کیوان پور ایرانی

25

آقای رضایی

16 - 18

24 / 11 / 89

17 / 12 / 88

آقای شیخ الحکمایی

12 / 11 / 89

آقای رضایی

سرو ایرانی

فتوریس ایتالیا

910484151

مهدی حبیبی

27

دکتر اسلام مسلک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

11 - 9

17 / 11 / 89

3 / 3 / 89

دکتر کفشچیان مقدم

25 / 9 / 89

دکتر ضرغام

مناظر تهران

بررسی آثار نقاشی ریچارد داینیکرن

910885058

ستاره صالحی ارشلو

30

دکتر گودرزی

15 - 17

12 / 10 / 89

3 / 3 / 89

دکتر نوروزی طلب

28 / 9 / 89

دکتر ضرغام

زندگی روزمره

بررسی آثار اریک فیشر

910886001

نگین عطائیه

32

آقای حسینی

9 - 11

15 / 10 / 89

3 / 3 / 89

دکتر گودرزی

1 / 9 / 89

دکتر ضرغام

بازار

بررسی 5 اثر با عنوان بازار از پنج هنر مند بزرگ

910885064

لیلامهرانیان

34

آقای حسینی

16 - 18

10 /11 / 89

3 / 3 / 89

دکتر حسینی راد

 

 

1 / 9 / 89

 

 

دکتر گودرزی

عاشورا       

کتابشناسی ( کتب و مقاله ) با موضوع حکمت و هنر اسلامی

910885061

زهره کرامت

 

آقای حسینی

16 - 18

27/ 11 / 1389

3 / 3 / 89

دکتر اسلام مسلک

13 / 11 / 89

آقای شیخ الحکمایی

مجسمه های دریاچه مریوان

بررسی آثار دو مجسمه ساز که در فضا های آبی کار می کنند

910885022

سیده روناک تکیه خواه

40

خانم حریریان

11 - 13

22 / 10 / 89

3 / 3 / 89

دکتر نوروزی طلب

8 / 10 / 89

دکتر حسینی راد

تهران

تهران ( در آثار شهره مهران _ علی قائمی )

910885051

رزیتا نصرتی

41

آقای حسینی

15 - 17

24 / 11 / 89

3 / 3 / 89

دکتر گودرزی

26 / 10 / 89

دکتر حسینی راد

انسان در جامعه امروز

بررسی بازنمایی گزیده ای از آثار لوپز گارسیا با شیوه واقع نمایی

910885049

نرگس جعفری

42

دکتر ضرغام

15 - 17

26 / 10 / 89

3 / 3 / 89

دکتر کفشچیان مقدم

12 / 10 / 89

دکتر نوروزی طلب

 

 

 

نقاشی های نمادین از پیامبر

تجزیه و تحلیل سه اثر از الگرکو با موضوع واحد

910884091

آرام

قهرمانی

43

دکتر حسینی راد

11 - 13

24 / 11 / 89

....

دکتر نوروزی طلب

 

آقای حسینی

کارهای فیگوراتیو...

بررسی شخصیت ها یانسانی آثار جنینز انسون

910484099

گلنار عظیمی

 

دکتر حسینی راد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -  لازم است طبق برنامه مذکور دانشجویان پس از تایید استاد راهنما جهت اماده سازی مقدمات دفاع به گروه مراجعه نمایند.

2 لازم است دانشجویان جهت رفع هرگونه اشکال در برنامه اعلامی را تا تاریخ 15 / 8 /  89 به گروه مراجعه نمایند.

3 دانشجویانی که به هر علت قادر به دفاع در تاریخ مذکور نیستند تا 15 / 8 / 89 جهت ارائه دلایل خود و نظر استاد راهنما به گروه مراجعه نمایند.

4 دانشجویانی که در جدول مذکور نام آنها قید نشده و در ترم حاضر آماده دفاع هستند جهت اضافه نمودن نام خود در جدول به گروه مراجعه نمایند.

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

اطلاعیه بسیار مهم یکشنبه چهاردهم آذر 1389 11:7

قابل توجه دانشجویان رشته نقاشی ورودی 87 جهت حذف واحد کارگاه

 

 حجم عمومی کلاس آقای ذبیح ال... زاده هرچه سریعتر اقدام نمایید

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

اطلاعیه شنبه دهم مهر 1389 15:24
قابل توجه

دانشجویان کارشناسی رشته

 مجسمه سازی ورودی 87 جهت اصلاح درس کارگاه سرامیک 1 آقای انوشفر تا پایان وقت اداری یکشنبه

 11 / 7 / 89 به آموزش مراجعه نمایند
نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

بسیار مهم چهارشنبه هفتم مهر 1389 9:7
بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان

دانشجویانی که واحد های اصلی(روش تحقیق ، تجزیه و تحلیل هنر های تجسمی، مبانی هنر های تجسمی2، . . . ) خود را بدون مجوز از گروه های دیگر اخذ کرده اند غیر معتبر بوده و حذف خواهد شد جهت اصلاح هرچه سریعتر به گروه و آموزش دانشکده مراجعه شود

                                                                                                                                                                                                               دفتر گروه نقاشی و مجسمه سازی

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

بسیار مهم دوشنبه پنجم مهر 1389 11:43
دانشجویان رشته مجسمه سازی ملزم به اخذ واحد  تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی در نیمسال اول 89 90 هستند و در صورت عدم اخذ این واحد در ترم حاضر این درس در ترم آینده ارائه نخواهد شد

                               دفتر گروه نقاشی و مجسمه سازی
نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

دوشنبه بیست و نهم شهریور 1389 15:19
دانشجویان عزیز آغاز سال تحصیلی جدید  (نیمسال اول ۸۹ - ۹۰ )

۳ / ۷ / ۸۹ شنبه خواهد بود و حضور در کلاسها از تاریخ فوق الزامی می با شد

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

نحوه تنظیم پوستر سه شنبه نهم شهریور 1389 13:47

دانشجویان جهت تنظیم پوستر ( فرمت خام پوستر در فلش یا cd   توسط کارشناس گروه به همراه فرم نمونه تحویل داده می شود ) باید به موارد زیر توجه داشته باشند

1 – قرار دادن نوار باریک ( کادر باریک ) دور هر عکس از پوستر

2 – تا حد امکان فاصله عکس با یکدیگر و با کادر پوستر یکسان باشد ( از پراکندگی فواصل بین عکسها و کادر انتهایی پوستر جلوگیری شود )

3 – فور مت انگلیسی arial  و فورمت فارسی mitra  و هردو فونت 14 تا 18 باشند ( هردو دارای یک فونت مشترک 14 یا 18 یا 16 باشند)

4 – در ابتدای هر بخش از اطلاعات درخواستی کلمه فارسی و انگلیسی را بردارید( رشته تحصیلی فارسی : نقاشی   انگلیسی :painting   کلمه فارسی و انگلیسی حذف و فقط اطلاعات باقی بماند)

5 – دانشجویان کارشناسی نام و اطلاعات استاد مشاور را حذف نمایند و در صورت داشتن دو استاد راهنما نام هردو استاد راهنما در پوستر قید گردد

6 – عکس خانمها در پوستر محجبه  و در صورت امکان هنری باشد

7 – پس از اتمام کار یک پرینت رنگی A4 از کل پوستر طراحی شده و یک پرینت A4   از نوار باریک بالا گرفته شده به استاد راهنما داده شود جهت تایید  و در صورت تایید و پس از مشاهده نهایی کارشناس گروه جهت لمینیت اقدام گردد

8 – پس از اتمام مراحل، لمینیت مات 50 در 70 به همراه  cd  پوستر به گروه تحویل داده شود

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

تصویب موضوع مورد موافقت قرار گرفته :

زهرا مهر جردی 

 عنوان نظری : بررسی سیر تحولات فرم هاله نورانی در تجسم روایات دینی و اساطیری در هنر تقاشی غرب

عنوان عملی : فرم و فضا 

استاد راهنما : آقای دکتر نوروزی طلب

پریجهان نیکجو:

موضوع عملی :فیگور

موضوع نظری: بررسی ویژگیهای بصری شیشه بندیهای منقوش کاخ گلستان

استاد راهنما : آقای دکتر حسینی راد

زهرا زارع :

موضوع عملی : هنرمند و اجتماع

موضوع نظری : بررسی اثار انیمیشن ـ نقاشی ایرانی ـ علی اکبر صادقی

استاد راهنما : آقای دکتر گودرزی

موضوع تمدید های تصویب شده :

دانشجویان گلناز عظیمی و حمید سالاری و نیلوفر خسروی تمدید ایشان مورد موافقت قرار گرفت .

 

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

تصویب موضوع مورد موافقت قرار گرفته :

زهرا مهر جردی 

 عنوان نظری : بررسی سیر تحولات فرم هاله نورانی در تجسم روایات دینی و اساطیری در هنر تقاشی غرب

عنوان عملی : فرم و فضا 

استاد راهنما : آقای دکتر نوروزی طلب

پریجهان نیکجو:

موضوع عملی :فیگور

موضوع نظری: بررسی ویژگیهای بصری شیشه بندیهای منقوش کاخ گلستان

استاد راهنما : آقای دکتر حسینی راد

زهرا زارع :

موضوع عملی : هنرمند و اجتماع

موضوع نظری : بررسی اثار انیمیشن ـ نقاشی ایرانی ـ علی اکبر صادقی

استاد راهنما : آقای دکتر گودرزی

موضوع تمدید های تصویب شده :

دانشجویان گلناز عظیمی و حمید سالاری و نیلوفر خسروی تمدید ایشان مورد موافقت قرار گرفت .

 

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

تغییر زمان دفاع در شهریور یکشنبه سی و یکم مرداد 1389 11:42
دانشجویانی که درخواست جهت تغییر زمان دفاع برای دو یا سه روز دیر تر برگزار شدن تاریخ دفاع خود نمودند به علت تراکم زیاد دانشجویان جهت دفاع در روزهای اعلام شده و عدم موافقت باقی دانشجویان با جابجایی مورد موافقت قرار نگرفت
نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

شیوه تنظیم پایان نامه دوره تحصیلی کارشناسی سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389 11:52


 

 

 

دانشگاه تهران ـ پرديس هنرهاي زيبا

دانشكده هنرهاي تجسمي

 گروه آموزشي نقاشی و مجسمه سازی

شیوه تنظیم پایان نامه دوره تحصیلی کارشناسی

1.       بخش ها و ترتیب آنها

 

Ø       صفحه بسمله

Ø       صفحه عنوان/ همراه با نام دانشجو و نام استاد راهنما

Ø       صفحه تأیید پایان نامه توسط استاد راهنما

 -      فهرست مطالب داخل مقاله با درج صفحات شامل آن مطلب

Ø       چکیده (حداکثر 150 کلمه) + واژه های کلیدی  مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصله بعد از چکیده نوشته شود (حداکثر 10 کلمه)( چکیده شامل: بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش ، موضوعات مقاله و یافته های  مهم و نتیجه می باشداین بخش باید به تنهایی بیان کننده تمام مقاله به ویژه نتایج بدست آمده باشد چکیده فارسی و انگلیسی باید در صفحات جدا گانه نوشته شود )

Ø       چکیده انگلیسی (حداکثر 150 کلمه)

الف. مقدمه شامل بیان موضوع، پرسش ها، فرضیه ها، اهمیت موضوع، هدف های پژوهش، پیش فرض ها، مفاهیم، تعاریف علمی و توضیح

چگونگی روش تحقیق است.

ب. متن پایان نامه حدود ۲۰ صفحه تنظیم شود.

ج. نتیجه گیری ( باید به گونه ای منطقی و مفید که روشن کننده بحث و ارائه یافته های تحقیقی باشد ارائه گردد )

د. پی نوشت ها  ( اصطلاحات و معتدلهای واژه ها ، توضیحات و غیره )، باید در متن به ترتیب شماره گذاری شده و در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع نیز تحت عنوان پی نوشت گنجانده شود) در انتهای پایان نامه، قبل از فهرست منابع و مآخذ، در صفحات مستقل آورده شود.

ه. فهرست منابع و مآخذ در صفحات مستقل و به صورت تفکیکی (منابع فارسی، لاتین، کتاب، نشریه، سایت و ...) بر اساس ترتیب  ( ترتیب اطلاعات کتابشناختی در مورد مقالات ، کتب، گزارش ها و سلیر مراجع به شرح زیر است :

مقالات:  نام خانوادگی و نام نویسنده ( سال انتشار) ، عنوان کامل مقاله، نام نشریه جلد ، شماره نشریه، شماره صفحات مقاله در نشریه

کتب:نام خانوادگی و نام نوسنده ( سال انتشار ) عنوان کتاب ، نام مترجم یا مصحح،  نام ناشر ،محل انتشار )

 

الفبایی تنظیم شود.

و. چنانچه برای تهیه و تنظیم پایان نامه، پژوهش های میدانی شده است، اسناد و سوابق آن (نظیر کاست گفتگو، تصویر و ...) با ذکر مشخصات

دقیق مصاحبه کنده، مصاحبه شونده، موضوع، تاریخ و ... به دفتر گروه تحویل شود.

 

ز. تصاویر مربوط به متن

ح. گزارش کار عملی دانشجو به همراه تصاویر مربوط

ط. صفحه عنوان و چکیده به زبان انگلیسی

ی. لوح فشرده از متن پایان نامه و تصاویر مربوط با کیفیت حداقل 300 Dpi، به همراه لوح فشرده از تصاویر پروژه عملی

با کیفیت 300 Dpi و به اندازه A4.

2.        کاغذ، قلم و حاشیه بندی

پایان نامه روی یک طرف کاغذ تحریر قطع A2 تایپ شود. نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکنواخت و اندازه آن 14 نازک

و فاصله بین سطرها یک سانتی متر باشد. نوع قلم برای عنوان ها 14 سیاه و برای پی نوشت ها و فهرست منابع و مآخذ دو

 شماره از قلم متن کوچکتر باشد. حاشیه سمت راست و بالا به اندازه 3 سانتی متر و حاشیه سمت چپ و پایین برابر

 5/2 سانتی متر باشد. این حاشیه ها در سرتاسر پایان نامه رعایت شود.

3.       شماره صفحات

تمامی صفحات، که از مقدمه یا فصل نخست شروع می شود، شماره گذاری شوند. شماره گذاری صفحات شامل صفحه های متن،

 شکل، منابع و پیوست ها نیز می باشد. شماره صفحه در پایین صفحه و در وسط قرار گیرد. فاصله شماره صفحه در

حدود 1/5 سانتی متر از لبه پایین است. اولین صفحه (صفحه عنوان) بدون شماره تایپ شود.

4.       جدول ها و شکل ها

تمامی شکل ها (تصویرها، نمودارها و جدول ها) با وضوح و کیفیت مناسب تهیه شوند. تصویرها، نمودارها و جدول ها با

لفظ شکل و ذکر شماره مشخص و در متن پایان نامه با همان شماره به آنها ارجاع داده شود. قلم مورد استفاده در زیرنویس تصاویر

از قلم متن اصلی کوچکتر باشد.

5.       پی نویس

در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را می توان به صورت پی نوشت با ذکر شماره

در صفحه پی نوشت و قبل از صفحه فهرست منابع و مآخذ ذکر کرد.

6.       ذکر اعداد در متن

در مورد اعداد صحیحی که در داخل متن نوشته می شود (غیرشکل ها) هر گاه عدد کمتر از 10 باشد آن عدد با حروف نوشته

 می شود، مثل چهار یا هفت، و هر گاه 10 و بزرگتر از 10 باشد به صورت عدد نوشته می شود؛ 46 یا 13. برای مشخص کردن

عدد اعشاری از (/) استفاده می شود مثل 4/12، و چنانچه درصد مورد نیاز است از علامت % استفاده می شود مثل 44%.

7.       سیستم واحدها

سیستم واحدهای مورد استفاده در پایان نامه، سیستم بین المللی متریک (SI) است. در صورتی که استفاده از واحدهای دیگر

لازم باشد معادل متریک آن در پرانتز درج شود.

8.       درج لغات لاتین در متن فارسی

1ـ 8 همه نام های خارجی در متن به ترجمه فارسی و در پانوشت به انگلیسی (یا به خط اصلی) نوشته می شود.

2ـ 8 روش تعیین تاریخ، در صورتی که بحث مربوط به غیر از ایران است (م.) بعد از ذکر تاریخ و در صورتی که مربوط

به ایران است از (ه.ق.) و یا از (ه.ش.) پس از ذکر تاریخ علامت گذاری شود. در صورت لزوم استفاده از هر دو روش

و هر دو نوع تاریخ با خط فارق (/) آورده شود. مثلاً سده 10 ه.ق. / سده 16 م.

9.       نحوه ارجاع در متن

( ارجاعات مربوط به منابع ، در متن و داخل پرانتز ، شامل نام خانوادگی نویسنده ، سال انتشار و شماره صفحه ، پس از نقل مطلب می آید .     

فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام و نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگان در انتهای مقاله می آید )

میزان استفاده اقتباس، ترجمه و کیفیت گزینش آنها از مآخذ و منابع در پایان نامه با مسئولیت استاد راهنما تعیین می شود.

اقتباس از رساله و نوشته های دیگران بدون ذکر مآخذ غیراخلاقی است. مطالب نقل شده از منابع و نوشته های دیگران

 بایستی با علامت نگارشی «گیومه» مشخص شود و در پی نوشت، شناسنامه کامل مرجع (نام نگارنده، نام مترجم، نام

کتاب، مقاله یا نشریه، تاریخ انتشار و نوبت چاپ، نام انتشارات/ محل انتشار و شماره صفحه یا صفحات مورد استفاده) ذکر شود.

نحوه ارجاع در متن: ترتیب شماره پی نوشت ها بدون توجه به صفحه از یک شروع شده و تا پایان ادامه می یابد.

10.     نحوه تنظیم فهرست منابع و مآخذ

لازم است کلیه منابعی که در متن مورد استفاده قرار می گیرد در فهرست منابع و مآخذ به ترتیب حروف الفبای نام

نویسنده در دو بخش فارسی و لاتین و به صورت (نام نویسنده/ نام مترجم/ نام کتاب، مقاله یا نشریه/ تاریخ انتشار و

 نوبت چاپ/ نام انتشارات / محل انتشار/ تعداد صفحات) ذکر شود.

11.    تکثیر پایان نامه و کار عملی

دانشجو موظف است چهار نسخه از پایان نامه خود را به همراه ضمائم تصویری و مدارک پیوست، صحافی شده

با جلد گالینور (گرافیک سورمه ای ـ عکاسی مشکی) به دفتر گروه تحویل دهد. علاوه بر آن، به همراه هر نسخه دو CD

 با کیفیت مناسب یکی شامل تصاویر پروژه عملی و دیگری شامل مطالب و تصاویر پایان نامه تحویل گروه شود.

 

 محل نصب ارم دانشگاه تهران

ضمیمه 1 (صفحه عنوان)

دانشگاه تهران

پردیس هنرهای زیبا

دانشکده هنرهای تجسمی ـ گروه نقاشی و مجسمه سازی

 

عنوان پایان نامه در اینجا نوشته شود

 

نگارش (گردآوری، تحقیق): نام دانشجو در اینجا نوشته شود

استاد راهنما: نام استاد راهنما در اینجا ذکر گردد

 

پایان نامه دوره تحصیلی

مقطع کارشناسی

رشته

 

ماه و سال

                                                                                                                                               

 

 

  محل نصب ارم دانشگاه تهران

ضمیمه 2 (صفحه عنوان)

دانشگاه تهران

پردیس هنرهای زیبا

دانشکده هنرهای تجسمی ـ گروه آموزشی نقاشی و مجسمه سازی

 

عنوان پایان نامه در اینجا نوشته شود

 

نگارش: نام کامل نویسنده در اینجا نوشته شود

 

نام اساتید راهنما و مشاور تحصیلی در اینجا قید گردد

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی

 

 

 

 

این پایان نامه مورد تأیید و قابل ارائه است.

الف: به صورت مقاله قابل چاپ است     ¨ 

ب: پس از انجام اصلاحات محتوا و ویرایش قابل چاپ است  ¨ 

ج: برای چاپ مناسب نیست¨ 

 

  نام و امضا استاد راهنما

  تاریخ

  ماه و سال

 

 

 این نحوه تنظیم رساله کارشناسی پس از اصلاحات نهایی در وبلاگ قرار گرفته

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

جدول دفاع کارشناسی در شهریور 1389 یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 12:48

جدول دفاع کارشناسی در شهریور 1389                                                                

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

تاریخ تحویل

داور

استاد راهنما

موضوع عملی

موضوع نظری

شماره دانشجویی

نام دانشجو

 

14 / 6 /89

1۵ - ۱۳

1/6/89

دکتر گودرزی

آقای حسینی

فضای داخلی

بررسی عناصر تجسمی در اثار پیر بونار

910484089

سمیرا عبد اللهی

1

دکتر علیرضا نوروزی طلب

         


دکتر ضرغام

14 / 6 / 89

13 - 11

1/6/89

دکتر علیرضا نوروزی طلب

دکتر حسینی راد

انسان امروز

بررسی تطبیقی پیکره های دو نگاره از شاهنامه قوام و شاهنامه داوری با موضوع کشته شدن سهراب به دست رستم

910885063

راحله معصومی

2

آقای داریوش حسینی


دکتر کفشچیان

۱۷/ 6 / 89

1۵ - 1۷

۳/6/89

دکتر نوروزی طلب

دکتر گودرزی

نقاشی روایی

بررسی رنگ و کمپوزسیون در اثار نقاشی یو هانس ورمیر

910484095

لیلا یادگاری

3

آقای داریوش حسینی


دکتر ضرغام

14 / 6 / 89

17 - 15

1/6/89

دکتر گودرزی

دکتر کفشچیان مقدم

انسان و فضا

بررسی نماد در دیوار نگاره های غار لاسکو

910484093

آوا ناصری اکبر

4

دکتر حسینی راد  


  آقای حسینی 

21 / 6 / 89

15 - 13

8/6/89

دکتر نوروزی طلب

آقای حسینی

 

 

 

فضاهای داخلی

بررسی اثار اندرو وایت با موضوع فضای داخلی

910484096

فرهاد یساولی

5

دکتر ضرغام

 


 دکتر حسنی راد

17 / 6 / 89

9 - 11

1 / 6 / 89

آقای رضایی

آقای دارش

 

بررسی آثار سه مجسمه سازی که با کره آثار خود را خلق کرده اند

910483051

فخر الدین کاکاوند

6

آقای شیخ الحکمایی

خانم حریریان

17 / 6 / 89

13 - 11

 

3 / 6 / 89

دکتر کفشچیان مقدم

دکتر گودرزی

گذشته، حال، آینده

بررسی زبان وبیان نقاشیهای گوتوزو

910484097

سمیه چهار تکاب

7

آقای داریوش حسینی


دکتر ضرغام

17 / 6 / 89

15 – 3 1

3 / 6 / 89

دکتر کفشچیان مقدم

دکتر علیرضا نوروزی طلب

 

پرتره هایی از مشاهیر موسیقی ایران با الهام از ( زیبا شناسی ) نقاشی ایرانی

پژوهشی بر چگونگی شخصیت پردازی در آثار سلطان محمد 

910484092

منصوره مهدوی

8

دکتر ضرغام


آقای حسینی

 

 

 

 

 

 

 

17 / 6 / 89

17 - 19

3 / 6 / 89

دکتر گودرزی


دکتر حسینی راد
دکتر ضرغام

دکتر کفشچیان مقدم

اسطوره های دیروز و امروز

بررسی تاثیر نقاشی بر پوستر های استاد ممیز و رضا عابدینی

910885051

 

محمود حضرتی

 

10

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

زهرا احمدی دوشنبه چهارم مرداد 1389 12:28
دانشجو زهرا احمدی درس کارگاه نقاشی ۶ و تجربه تجسمی ۱ ایشان در نیمسال اول ۸۹ - ۹۰ نا معتبر است که معتبر شدن درس تجربه تجسمی منوط به تغییر گروه (به علت تکمیل ظرفیت )به گروه دیگر است گروه استاد آقای دکتر کفشچیان مقدم تکمیل ظرفیت شده و ایشان باید با گروه بعدی واحد را بردارند کارگاه نقاشی۶ را به  آموزش مراجعه و جویا شوند
نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

اطلاعیه دانشجویان دوشنبه چهارم مرداد 1389 8:8
دانشجو سمیه غفاری در پایان تعطیلات مرداد ماه جهت معادلسازی پس از دریافت ریز نمرات دانشگاه مبدا از اموزش به همراه درخواست به این مضموم که خواهان معادلسازی چه دروسی است به گروه تحویل دهد تا  در شورا مطرح گردد

مرجان حمیدی :باحذف پزشکی درس ایشان درنیمسال دوم ۸۸ -۸۹ موافقت گردیده جهت تایید ان به چارت درسی خود مراجعه نماید در صورت عدم حذف در پایان تعطیلات مرداد ماه به آموزش مراجعه نمایند

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

ایمیل گروه دوشنبه دهم اسفند 1388 12:12
دانشجویان عزیز ایمیل گروه در جهت پاسخ

 گویی به سئوالات شما آماده می باشد 

 

www.artiran17@yahoo.com

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

واحدها قابل ارائه در ترم 7 و 8 چهارشنبه چهاردهم بهمن 1388 8:49

نام درس نیمسال ۷

کد درس نیمسال ۷

واحد در ترم ۷

نام درس در ترم ۸

کد درس در ترم۸

واحد در ترم ۸

کارگاه طراحی ۷

             ۹۱۰۴۵۵۷     

۳

کارگاه تصویر سازی( اختیاری)

۹۱۰۴۲۷۳

۳

کارگاه نقاشی ۷

۹۱۰۴۵۶۱

۳

اختیاری

 

 

کارگاه تجربه تجسمی ۲

۹۱۰۴۵۶۶

۳

پروژه نهایی

۹۱۰۴۵۶۷

۶

کارگاه آکروایک        

۹۱۰۴۵۶۴

۲

 

 

 

اختیاری

 

 

 

 

 

انقلاب و ریشه ها

۹۱۲۰۰۱۱

۲

 

 

 

جمعیت

۹۱۲۰۰۶۰

۱

 

 

 

ورزش ۲

۹۱۲۰۰۶۶

۱

 

 

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

واحد های ترم 4 سه شنبه سیزدهم بهمن 1388 13:38
نام درس کد درس واحد
کارگاه طراحی ۴ ۹۱۰۴۵۵۴ ۳
کارگاه نقاشی ۴ ۹۱۰۴۵۵۸ ۳
کارگاه نقاشی ایرانی ۹۱۰۴۵۶۲ ۳
کارگاه حجم ۹۱۰۴۲۸۴ ۲
تاریخ عمومی نقاشی۲ ۹۱۰۴۰۸۸ ۲
روش تحقیق در تجسمی ۹۱۰۴۵۴۲ ۲
کارگاه تخصصی کامپیوتر (اختیاری)
اخلاق و تربیت اسلامی
نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

دروس ترم سوم سه شنبه سیزدهم بهمن 1388 12:10
نام درس             کد درس                          واحد
کارگاه طراحی ۳ ۹۱۰۴۵۳۵ ۳
کارگاه نقاشی ۳ ۹۱۰۴۵۳۶ ۳
کارگاه چاپ دستی ۹۱۰۴۲۷۸ ۲
آشنایی با کامپیوتر ۹۱۰۴۰۲۵ ۲
تاریخ عمومی نقاشی ۱ ۹۱۰۴۰۸۷ ۲
هنر و تمدن اسلامی ۹۱۰۴۴۳۸ ۲
زبان عمومی ۹۱۲۰۰۵۸ ۳
معارف ۲ ۹۱۲۰۰۵۲ ۲
نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

واحدها قابل ارائه در ترم 2 سه شنبه سیزدهم بهمن 1388 12:0

 نام در س 

                     کد درس                     

واحد

کارگاه مبانی هنرهای تجسمی ۲

۹۱۰۴۳۷۴

۳

کارگاه طراحی ۲

۹۱۰۴۵۳۹

۳

کارگاه طراحی آناتومی ۲

۹۱۰۴۵۳۸

۳

کارگاه نقاشی ۲

۹۱۰۴۵۲۹

۳

آشنایی با هنر در تاریخ ۲

۹۱۰۴۰۳۱

۲

عکاسی عمومی

۹۱۰۴۵۳۷

۲

معارف ۱

۹۱۲۰۰۵۱

۲

ورزش ۱


۹۱۲۰۰۶۵


۱

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

واحدها قابل ارائه در ترم 1 سه شنبه سیزدهم بهمن 1388 11:41

         نام در س                 

                کد ردس            

          واحد      

کارگاه مبانی هنرهای تجسمی ۱

۹۱۰۴۳۷۳

۳

کارگاه طراحی ۱

۹۱۰۴۵۳۹

۳

کارگاه طراحی آناتومی ۱

۹۱۰۴۵۲۷

۳

هندسه

۹۱۰۴۴۳۳

۲

آشنایی با هنر در تاریخ ۱

۹۱۰۴۰۳۰

۲

زبان پیش دانشگاهی / فارسی

۹۱۲۰۰۶۱  /   ۹۱۲۰۰۵۷

۳ / ۳

کارگاه نقاشی ۱

۹۱۰۴۵۲۸

۳

تمامی دروسی که در ترم اول هر سال به دانشجو ی نقاشی ارائه می شود .

 

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

برنامه درسی ترم دوم 88-89 سه شنبه سیزدهم بهمن 1388 9:46

 برنامه آموزشی نیمسال دوم 88 89 دانشجویان کارشناسی نقاشی

واحدهای ارائه شده

بعد ازظهر

صبح

 

واحد

نام و کد درس

18-19

17-18

16-17

15-16

14-15

11-12

10-11

9-10

8-9

ساعت

ایام هفته

2

9104509

کارگاه آزاد نقاشی ( اختیاری )

کارگاه آزاد نقاشی ( اختیاری )

کارگاه تجربه تجسمی (2) (الف)

نام درس

شنبه

 

ورودی 85

خانم محصص

دکتر گودرزی

نام استاد

کارگاه نقاشی ارشد

سمعی بصری 2  و گارگاه نقاشی ارشد 3

محل کلاس

3

9104566

کارگاه تجربه تجسمی 2

کارگاه آکرولیک و گواش

کارگاه تجربه تجسمی 2  ( ب )

نام درس

یکشنبه

2

9104564

کارگاه آکرولیک و گواش

آقای داریوش حسینی

دکتر  کفشچیان مقدم

نام استاد

 

 

 

کارگاه 1 نقاشی

کارگاه نقاشی 1

سمعی بصری 3

محل کلاس

3

9104557

کارگاه طراحی 7

کارگاه طراحی 7

 

عکاسی دیجیتال

نام درس

دوشنبه

2

9104551

عکاسی دیجیتال

آقای داریوش حسینی

 

آقای راستانی

نام استاد

 

 

 

کارگاه 2 نقاشی

 

عکاسی

محل کلاس

3

9104561

کارگاه نقاشی  7 

کارگاه نقاشی  7  (الف)

 

نام درس

سه شنبه

 

 

 

 

دکتر ضرغام

 

نام استاد

 

 

 

کارگاه 1نقاشی

 

محل کلاس

 

 

 

 

کارگاه نقاشی 7 ( ب )

نام درس

چهار شنبه

 

 

 

 

دکتر حسینی راد

نام استاد

 

 

 

 

کارگاه نقاشی 1

محل کلاس

3

9104555

کارگاه طراحی 5

کارگاه طراحی 5

 

نام درس

 

شنبه

ورودی 86

 

 

 

آقای معتبر

 

نام استاد

 

 

 

کارگاه نقاشی 2

 

محل کلاس

3

9104559

کارگاه نقاشی 5

 

کارگاه آبرنگ

کارگاه نقاشی  5 (الف)

نام درس

 

یکشنبه

2

9104040

کارگاه آبرنگ

 

آقای سمندریان

دکتر گودرزی

نام استاد

 

 

 

 

کارگاه گرافیک 4

کارگاه 2 نقاشی

محل کلاس

3

9104410

کارگاه نقاشی دیواری

کارگاه نقاشی دیواری

کارگاه تجربیات تجسمی /  کارگاه نقاشی دیواری

نام درس

 

دوشنبه

 

 

 

دکتر کفشچیان مقدم

دکتر کفشچیان مقدم / دکتر گودرزی

نام استاد

 

 

 

کارگاه نقاشی ارشد

سمعی بصری 3

سایت( تمرین دانشجویی)

محل کلاس

2

9104090

تاریخ نقاشی 3

 

اصول ومبانی نقد

تاریخ نقاشی 3

نام درس

سه شنبه

2

9104541

اصول ومبانی نقد

 

دکتر نوروزی طلب

دکتر حسینی راد

نام استاد

 

 

 

 

سمعی بصری 3

سمعی بصری 3

محل کلاس

 

 

 

کارگاه نقاشی 5 (ب)

کارگاه تجربیات تجسمی /  کارگاه نقاشی دیواری

نام درس

چهارشنبه

 

 

 

دکتر نوروزی طلب

دکتر گودرزی /  دکتر کفشچیان

نام استاد

 

 

 

کارگاه نقاشی 1

سایت( تمرین دانشجویی)

محل کلاس

2

9104025

آشنایی با کامپیوتر

 

آشنایی با کامپیوتر

تاریخ نقاشی 1

نام درس

یکشنبه

ورودی 87

2

9104087

تاریخ نقاشی 1

 

آقای دوست محمدی

دکتر حسینی راد

نام استاد

 

 

 

 

سایت

سمعی بصری 2

محل کلاس

3

9104535

کارگاه طراحی 3

کارگاه طراحی 3

چاپ دستی

 

نام درس

 

دوشنبه

2

9104278

چاپ دستی

دکتر ضرغام

آقای ختایی

 

نام استاد

 

 

 

کارگاه 1 نقاشی

کارگاه چاپ

 

محل کلاس

3

9104536

کارگاه نقاشی 3

 

کارگاه نقاشی 3

نام درس

 

سه شنبه

 

 

 

 

دکتر ضرغام

نام استاد

 

 

 

 

کارگاه 1 نقاشی

محل کلاس

2

9104438

هنر و تمدن

 

هنر و تمدن

 

نام درس

چهارشنبه

 

 

 

 

دکتر آژند

 

نام استاد

 

 

 

 

کلاس 11

 

محل کلاس

3

9104539

کارگاه طراحی 1

 

تاریخ هنر1

کارگاه طراحی 1

نام درس

شنبه

 

ورودی88

 

2

9104030

تاریخ هنر1

 

دکتر آژند

خانم صدری

نام استاد

 

 

 

 

مرکزی

کارکاه 1 نقاشی

محل کلاس

3

9104528

کارگاه نقاشی (1)

کارگاه نقاشی (1)

 

نام درس

یکشنبه

 

 

 

دکتر ضرغام

 

نام استاد

 

 

 

کارگاه نقاشی 2

 

محل کلاس

3

9104527

کارگاه طراحی آناتومی 1

 

هندسه مناظر و مرایا

کارگاه طراحی آناتومی 1

نام درس

 

دوشنبه

2

9104433

هندسه مناظر و مرایا

 

خانم جعفری

دکتر صادقی            /           دکتر اکبری

نام استاد

 

 

 

کلاس 11

11-12 کلاس 11

کارگاه 1 نقاشی 8-11

محل کلاس

 

 

 

مبانی هنر های تجسمی 1 (ب)  ( تمرین دانشجویی)

 

 

نام درس

 

 

 

 

دکتر حلیمی / دکتر ؟

 

 

نام استاد

 

 

 

کارگاه گرافیک 1

 

 

محل کلاس

3

9104373

مبانی هنر های تجسمی 1

 

مبانی هنر های تجسمی 1 (ب)

نام درس

چهارشنبه

 

 

 

 

دکتر حلیمی / دکتر ؟

نام استاد

 

 

 

 

کارگاه گرافیک 1

محل کلاس

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

جدول مشاوره نقاشی سه شنبه سیزدهم بهمن 1388 9:12

جدول ساعات مشاوره دانشجویان با اساتید رشته نقاشی

مشاوره آموزشی ، پژوهشی ، علمی و هنری

دانشجویان کارشناسی ورودی

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی

محل مشاوره

ساعت

روز

نام استاد

1388

1386

دفتر گروه یا اتاق اساتید

14 - 17

 

شنبه

دکتر گودرزی

دفتر گروه یا اتاق اساتید

8 – 12( بجز ساعات جلسه گروه )

دوشنبه

1387

1386

دفترمعاونت آموزشی

12 - 14

 

سه شنبه

دکتر حسینی راد

دفترمعاونت آموزشی

12 - 14

 

دوشنبه

1386

1387

دفتر گروه یا اتاق اساتید

10 - 12

 

یکشنبه

دکتر ضرغام

دفتر گروه یا اتاق اساتید

8 – 12 ( بجز ساعات جلسه گروه )

دوشنبه

 

1388

1387

دفتر گروه

14 -  16

 

دوشنبه

 

دکتر کفشچیان مقدم

دفتر گروه

9 - 11

 

چهارشنبه

1389

1387

دفتر گروه یا اتاق اساتید

13 - 15

 

چهارشنبه

 

دکتر حلیمی

دفتر گروه یا اتاق اساتید

13 - 14

دوشنبه

 

1389

1386

دفتر گروه  / طبقه همکف

14 -16

 

شنبه

دکتر نوروزی طلب

دفتر گروه  / طبقه همکف

8 - 10

سه شنبه

 

1387

 

دفتر گروه یا اتاق اساتید

12 - 14

 

یکشنبه

آقای داریوش حسینی

دفتر گروه یا اتاق اساتید

12 - 14

 

دوشنبه

ضمنا دانشجویان می توانند علاوه بر مشاوره با استاد راهنمای تحصیلی خود در ساعات تعیین شده ، از راهنمایی اساتید دیگر در زمانهای ذکر شده بهره مند گردند.  

لازم است دانشجویان جهت تسریع در امور آموزشی اداری درخواستهای خود را به تایید استاد مشاور مربوطه برسانند.

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

مجسمه سازی دوشنبه دوازدهم بهمن 1388 13:34

تمامی دروس که باید دانشجویان کارشناسی مجسمه سازی باید بگذرانند

2

9104417

نقش برجسته 1

دروس تخصصی

2

9120048

متون اسلامی

عمومی

2

9104418

نقش برجسته 2

1

9120066

تربیت بدنی 2

2

9104419

نقش برجسته 3

1

9120065

تربیت بدنی 1

3

9104421

نقش برجسته 4

3

9120057

زبان فارسی

3

9104283

کارگاه حجم تخصصی 1

2

9120011

انقلاب و ریشه ها

3

9104366

کارگاه حجم تخصصی 2

2

9120017

تاریخ اسلامی

3

9104367

کارگاه حجم تخصصی 3

2

9120054

اخلاق اسلامی

2

9104243

فرم و فضا 1

2

9120051

معارف 1

2

9104244

فرم و فضا 1

2

9120052

معارف 2

2

9104159

رابطه مجسمه با محیط 1

3

9120058

زبان عمومی

2

9104160

رابطه مجسمه با محیط 1

1

9120060

جمعیت

2

9104363

کارگاه حجم عمومی 1

3

9120061

زبان پیش

2

9104285

کارگاه حجم عمومی 1

3

9104373

مبانی هنر های تجسمی 1

 

3

9104021

آشنایی با فنون قالبگیری 1

3

9104374

مبانی هنر های تجسمی 2

3

9104023

آشنایی با فنون قالبگیری 2

3

9104292

کارگاه طراحی پایه 1

3

9104295

کارگاه طراحی تخصصی 1

3

9104293

کارگاه طراحی پایه 2

3

9104296

کارگاه طراحی تخصصی 2

2

9104030

آشنایی با هنر در تاریخ 1

3

9104297

کارگاه طراحی تخصصی 3

2

9104031

آشنایی با هنر در تاریخ 2

2

9104270

کارگاه برنز ریزی 1

2

9104438

هنر و تمدن اسلامی

2

9104271

کارگاه برنز ریزی 1

2

9104278

کارگاه چاپ دستی

2

9104368

   کارگاه سرامیک 1

2

9104352

کارگاه نقاشی عمومی

2

9104369

کارگاه سرامیک 1

2

9104333

کارگاه مواد و روش ساخت

4

9104015

آشنایی با طرح و ساخت سکه

2

9104537

عکاسی عمومی

2

9104110

تجزیه و تحلیل و نقد آثار مجسمه سازی

2

9104473

هندسه منظر و مرایا 1

2

9104233

طرح جامع مجسمه سازی 1

2

9104435

هندسه منظر و مرایا 2

2

9104234

طرح جامع مجسمه سازی 1

2

9104032

آشنایی با هنر های سنتی 1

2

9104263

کارگاه ارتباط تصویری

2

9104033

آشنایی با هنر های سنتی 2

6

9104235

پروژه نهایی

2

9104085

تاریخ عمومی حجم سازی 1

 

 

 

2

9104086

تاریخ عمومی حجم سازی 2

 

 

 

2

910480

روش تحقیق

 

 

 

2

9104025

آشنایی با کامپیوتر

 

 

 

2

9104028

آشنایی با موزه ها

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |

نقاشی یکشنبه یازدهم بهمن 1388 13:45

تمامی دروس که باید دانشجویان کارشناسی نقاشی باید بگذرانند

3

9104535

کارگاه طراحی 3

 

دروس تخصصی

2

9120048

متون اسلامی

عمومی

3

9104554

کارگاه طراحی 4

1

9120066

تربیت بدنی 2

3

9104555

کارگاه طراحی  5

1

9120065

تربیت بدنی 1

3

9104556

کارگاه طراحی  6

3

9120057

زبان فارسی

3

9104557

کارگاه طراحی  7

2

9120011

انقلاب و ریشه ها

3

9104536

کارگاه نقاشی 3

2

9120017

تاریخ اسلامی

3

9104558

کارگاه نقاشی 4

2

9120054

اخلاق اسلامی

3

9104559

کارگاه نقاشی 5

2

9120051

معارف 1

3

9104560

کارگاه نقاشی 6

2

9120052

معارف 2

3

9104561

کارگاه نقاشی 7

3

9120058

زبان عمومی

3

9104562

کارگاه نقاشی ایرانی

1

9120060

جمعیت

2

9104040

آشنایی با آبرنگ

3

9120061

زبان پیش

2

9104563

کارگاه پاستل و مداد رنگی

2

9104087

تاریخ عمومی نقاشی 1

اصلی

2

9104564

کارگاه اکرولیک و گواش

2

9104088

تاریخ عمومی نقاشی

3

9104565

کارگاه تجربه تجسمی 1

2

9104090

تاریخ عمومی نقاشی

3

9104566

کارگاه تجربه تجسمی 2

3

9104410

نقاشی دیواری

6

9104567

پروژه نهایی

2

9104411

تجزیه و تحلیل آثار نقاشی

2

9104579

کارگاه تخصصی آبرنگ

دروس اختیاری

3

9104373

مبانی هنر های تجسمی 1

دروس پایه

2

9104543

مرمت آثار نقاشی

3

9104374

مبانی هنر های تجسمی 2

2

9104544

کارگاه تخصصی چاپ دستی

3

9104539

کارگاه طراحی 1

2

9104545

کامپیوتر تخصصی

3

9104530

کارگاه طراحی 2

2

9104436

هنر در دنیای کودکان

3

9104528

کارگاه نقاشی 1

2

9104546

صحنه آرایی

3

9104529

کارگاه نقاشی 2

2

9104033

آشنایی با هنر های سنتی

3

9104527

کارگاه طراحی آناتومی 1

2

9104547

کارگاه سفال

3

9104538

کارگاه طراحی آناتومی 2

2

9104548

کارگاه تخصصی حجم

2

9104030

آشنایی با هنر در تاریخ 1

2

9104549

طراحی نقوش سنتی

2

9104031

آشنایی با هنر در تاریخ 2

2

9104017

کارگاه کاریکاتور

2

9104438

هنر و تمدن اسلامی

2

9104039

انسان – طبیعت - طراحی

2

9104537

عکاسی عمومی

2

9104146

حکمت و هنر اسلامی

2

9104278

کارگاه چاپ دستی

3

9104273

کارگاه تصویر سازی سطح 1

2

9104025

آشنایی با کامپیوتر

2

9104550

گریم

2

9104284

کارگاه حجم سازی

2

9104551

عکاسی دیجیتال

2

9104541

اصول و مبانی نقددر تجسمی

2

9104552

اصول و مبانی نقد هنری

2

9104433

هندسه منظر و مرایا

2

9104553

کارگاه ارتباط تصویری

2

9104542

روش تحقیق در تجسمی

2

9104509

کارگاه آزاد نقاشی

نوشته شده توسط کارشناس گروه نقاشی و مجسمه سازی  | لینک ثابت |